Večer, 5.maj 2011

Od danes do ne­de­lje bo v botaničnem vrtu Uni­verze v Mari­boru v Pi­voli pri Hočah pote­kal majski se­jem rastlin, v okvi­ru kate­re­ga bodo organi­zi­rani razstave, pre­davanja, de­lavni­ce, praktični pri­kazi ter prodajni se­jem rastlin in vrtne­ga orodja.

Danes ob 16.30 bo pre­davanje Kako si ure­di­mo vrt Meli­te Roz­man Cafu­ta, u.d.k.a., s Fakulte­te za gradbe­ništvo. Jutri ob 16.30 bosta predstavi­tev fotografske opre­me in fotografska de­lavni­ca Društva ljubi­te­ljev fotografi­je Mari­bor.