Zapisnik izrednega občnega zbora Društva ljubiteljev fotografije Maribor,  ki se je vršil dne 1. 8. 2012 ob 19.30 uri v stavbi Karantena, Pobreška cesta 20, Maribor


Občni zbor je odprl in pozdravil prisotne predsednik društva g. Marjan Laznik

DNEVNI RED

 

  1. Izvolitev delovnega predsedstva
  2. Ugotovitev sklepčnosti
  3. Obravnava in potrditev predloga novega statuta društva
  4. Razno

Ad. 1

Sklep št. 1:

Občni zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v naslednji sestavi:
Predsednik delovnega predsedstva: Marjan Kocjančič,
Predsednik verifikacijske komisije: Tadej Ačko
Overitelj zapisnika: Dušan Brezovnik
Zapisnikar: Marjan Laznik

Ad. 2

 

Predsednik verifikacijske komisije ugotovi, da je na občnem zboru prisotnih 24 članov društva. Na podlagi 15. člena statuta se ugotovi, da zbor ni sklepčen, saj ni prisotnih več kot polovica članov. Glede na navedeno se zasedanje odloži za 30 minut. Po 30 minutah  predsednik verifikacijske komisije, ugotovi, da je zbor sklepčen in prične z delom.


Ad. 3

 

Predsednik društva predlaga spremembe temeljnega akta društva. Po opravljeni obrazložitvi in opravljeni razpravi se čistopis spremenjenega temeljnega akta da na glasovanje. Za sprejetje je glasovalo 22 članov, 1 članica se je vzdržala in 1 članica je bila proti.

Sklep št. 2:

Sprejme se čistopis temeljnega akta društva.

Čistopis temeljnega akta društva se predloži Upravni enoti v potrditev.

Ad. 4

Pod četrto točko ni bilo razprave.

Občni zbor se je zaključil ob 20.23 uri.

Maribor, dne 1. 8. 2012

Sken zapisnika v PDF formatu.