Zapisnik rednega občnega zbora Društva ljubiteljev fotografije Maribor,  ki se je vršil dne 25. 1. 2014 ob 19.00 uri v gostišču Zupanc, Radizel.

Občni zbor je odprl in pozdravil prisotne predsednik društva g. Marjan Laznik

DNEVNI RED

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.

  2. Poročilo o sklepčnosti zbora.

  3. Poročilo o delu društva v letu 2013

  4. Finančno poročilo za leto 2013

  5. Program dela za leto 2014

  6. Finančni plan za leto 2014

  7. Pripombe, predlogi, pobude

Ad. 1  

Sklep št. 1:

Občni zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v naslednji sestavi:

Predsednik delovnega predsedstva: Milko Linec
Predsednik verifikacijske komisije: Robert Kaiser
Član verifikacijske komisije: Kristian Čorba
Overitelj zapisnika: Zdravko Šelih, Breda Jurečko
Zapisnikar: Ivan Kočar

Ad. 2

Predsednik verifikacijske komisije ugotovi, da je na občnem zboru prisotnih 19 članov društva. Na podlagi 15. člena temeljnega akta se ugotovi, da zbor ni sklepčen, saj ni prisotnih več kot polovica članov. Glede na navedeno se zasedanje odloži za 30 minut. Po 30 minutah predsednik verifikacijske komisije, ugotovi, da je na zboru prisotnih 23 članov, zbor je sklepčen in prične z delom.   

Ad. 3

Predsednik društva poda poročilo o delu društva v letu 2013.

Ad. 4

Predsednik društva poda finančno poročilo za leto 2013.

Sklep št. 2:

Prisotni s 23 glasovi za sprejme obe poročili.

Ad. 5

Predsednik društva poda plan dejavnosti društva v leto 2014.

Sklep št. 3:

Prisotni s 23 glasovi za sprejme plan dejavnosti za leto 2014.

Ad. 6

Predsednik društva poda finančni plan za leto 2014.

Sklep št. 4:

Prisotni s 23 glasovi za sprejme finančni plan za leto 2014.

Ad. 7

Ob 5.obletnici delovanja društva se izvrši podelitev priznanj zaslužnim članom.

Priznanja so prejeli: Marjan Laznik, Milko Linec, Ivan Šlosar, Suzana Pomer, Tomislav Maleš, Marko Žunec, Mojca Šoštarič, Matjaž Duh, Marjan Andric, Karolina Donža, Mojca Cimerman, Martina Trojer, Dušanka Mlakar, Breda Jurečko, Niko Ivanuša, Dragica Lešnik, Mihael Elvič, Zdravko Šelih, Ivo Pufič.

Milko Linec poda predlog, da se predsedniku društva Marjanu Lazniku za dosedanje delo podeli finančna nagrada.

Sklep št. 5:

Prisotni s 22 glasovi za (1 proti) potrdi podelitev finančne nagrade predsedniku društva Marjanu Lazniku v višini 500 EUR.

Občni zbor se je zaključil ob 20.35 uri.

Original zapisnika je shranjen na sedežu društva.