Zapisnik rednega občnega zbora Društva ljubiteljev fotografije Maribor,  ki se je vršil dne 5. 4. 2013 ob 19.00 uri v hotelu Draš, Pohorska 57, Maribor

Občni zbor je odprl in pozdravil prisotne predsednik društva g. Marjan Laznik

DNEVNI RED

  1. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije.

  2. Poročilo o sklepčnosti zbora.

  3. Poročilo o delu društva v letu 2012

  4. Finančno poročilo za leto 2012

  5. Program dela za leto 2013

  6. Finančni plan za leto 2013

  7. Volitve predsednika in drugih članov organov društva za mandat 2013-17

  8. Pripombe, predlogi, pobude

 

Ad. 1

Sklep št. 1:

Občni zbor je soglasno potrdil delovno predsedstvo v naslednji sestavi:

Predsednik delovnega predsedstva: Nenad Cekič,

Predsednik verifikacijske komisije: Tadej Ačko, Denis Vurcer,

Overitelj zapisnika: Sašo Potočnik, Tomaž Kurbus,

Zapisnikar: Gero Angleitner.


Ad. 2

Predsednik verifikacijske komisije ugotovi, da je na občnem zboru prisotnih 24 članov društva. Na podlagi 15. člena temeljnega akta se ugotovi, da zbor ni sklepčen, saj ni prisotnih več kot polovica članov. Glede na navedeno se zasedanje odloži za 30 minut. Po 30 minutah predsednik verifikacijske komisije, ugotovi, da je na zboru prisotnih 26 članov, zbor je sklepčen in prične z delom.

Ad. 3

Predsednik društva poda poročilo o delu društva v letu 2012.

Ad. 4

Predsednik društva poda finančno poročilo za leto 2012.

Sklep št. 2:

Prisotni s 26 glasovi za (nihče proti) sprejme obe poročili.


Ad. 5

Predsednik društva poda plan dejavnosti društva v leto 2013.

Sklep št. 3:

Prisotni s 27 glasovi za (nihče proti) sprejme plan dejavnosti za leto 2013.


Ad. 6

Predsednik društva poda finančni plan za leto 2013.

Sklep št. 4:

Prisotni s 27 glasovi za (nihče proti) sprejme finančni plan za leto 2013.

Ad. 7

Marjan Laznik poda svojo kandidaturo za predsednika oz za podaljšanje kandidature  za naslednje mandatno obdobje.

Marjan Laznik predlaga ustanovitev Umetniškega sveta in za člane predlaga:

Predsednik: Matjaž Duh
Članica: Mojca Cvirn
Članica: Miha Kacafura (Suzana Pomer se odpove funkciji)
Član: Milko Linec
Član: Marjan Laznik

Sklep št. 5:

Prisotni s 27 glasovi za (nihče proti) potrdijo Marjana Laznika za predsednika in člane umetniškega sveta – z dodatnim predlogom.

Ad. 8

Marjan Laznik predlaga, da se podeli naziv častni član društva naslednjim osebam:

– gospodu Janezu Karlinu
– članu, gospodu Bogomirju Čerinu

 

Sklep št. 6:

Prisotni s 27 glasovi za (nihče proti) soglašajo s predlogom za častna člana.

Ad. 9

Pod to točko ni bilo razprave.

 

Občni zbor se je zaključil ob 20.15 uri.

Original zapisnika je shranjen na sedežu društva.