Na podlagi 14.člena temeljnega akta društva sklicujem redni letni zbor članov društva, ki bo v ponedeljek, 25.marca 2019 ob 17.30 uri v prostorih društva. 

Dnevni red zbora:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in preštevalne komisije.
2. Poročilo o sklepčnosti zbora.
3. Poročilo o delu društva v letu 2018
4. Finančno poročilo za leto 2018
5. Program dela za leto 2019
6. Finančni plan za leto 2019
7. Pripombe, predlogi, pobude

VABLJENI!!